Vandring

I Kungsör finner du stigar på rullstensåsar och i lummiga eklandskap. Mest populär är Kungsörsleden på nästan 25 kilometer.

Kungsörsleden

Kungsörsleden sträcker sig ca 25 km genom Kungsörs närnatur. I norr går leden genom det mälarnära bördiga jordbrukslandskapet och passerar både ekhagar och strandängar. I söder är landskapet däremot skogligt med små gårdar här och där.

Två etapper

Du väljer själv hur du vill gå Kungsörsleden. Den är skyltad i båda riktningar och kan delas upp i två etapper.

  • Norra slingan (cirka 7 km): Från Kungsudden till Bottens badplats och tillbaka i rundslinga genom Jägaråsens naturreservat.
  • Södra slingan (cirka 17 km): Från Kungsudden längs Arbogaån, Mälarstranden, förbi Skillingeudd, Lockmora och längs Runnabäcken tillbaka till Arbogaån.
Illustrerad karta över Kungsörsleden.Förstora bilden
Sevärdheter längs vägen

Utgångspunkt och mål för leden är Kungsudden, som är en historiskt mycket intressant plats. Här finns hembygdsgård, café och fågeltorn med utsikt över restaurerade strandängar. Leden går sedan genom tätorten längs efter Arbogaåns och Mälarens strand, förbi gästhamn och camping. Här finns många platser med god utsikt över Mälaren.

Efter en betad hagmark lämnar man den frodiga lövskogen till förmån för magrare tallskog. Vid Skillingeudd finns en härlig badplats med en vidsträckt utsikt över större delen av Mälarens västligaste del, Galten. Leden passerar sedan förbi en restaurerad och välskött betesmark vid Skillingsnäs.

Efter passage av väg 560 följer leden en grusväg mot Västra Ekeby. På ömse sidor om vägen ligger Blänkhemshagarna, en variationsrik betesmark med både alkärr, hällmarkstallskog och öppen hagmark. Leden fortsätter sedan under E 20 och passerar Ekeby gravfält innan den viker av upp mot Lockmoraskogen. I skogen finns ett antal motionsslingor som utgår från Lockmora friluftsgård. Från leden når man lätt Ekeby skans samt Smörtorpets alsockelkärr och översilningsmarker.

Nästa anhalt på leden är Lockmora friluftsgård. Här har friluftsfrämjandet sina lokaler. De ordnar en del aktiviteter riktade till allmänheten. Kring Lockmora finns flera rastplatser med möjlighet att grilla. Det finns även ett vindskydd.

Leden går sedan förbi ett viltvatten som anlades 1996 och fungerar som spelplats för åkergroda. Efter viltvattnet följer leden Runnabäcken ner i en slingrande ravin fylld av lummig grönska.

När väg 56 har passerats kommer leden in i Gersilla gravfält, en av de vackraste beteshagarna i Kungsör. Gravfältet har använts under en lång tid och speglar varierande gravseder. I slutet av gravfältet ansluter leden återigen till Runnabäcken. Leden följer bäckens meandrande lopp ner till Arbogaån. Här klär lundfloran ravinens branter. Längs med Arbogaån går sedan leden tillbaka till starten vid Kungsudden.

Därifrån fortsätter den norra slingan genom Jägaråsen med dess partier av alskog, askkärr, bokskogar och betesmarker. Leden fortsätter upp till Bottens badplats och tillbaka på den lilla väg som ringlar sig längs med kanten på åsen.

Kommunikationer

Vid järnvägsstationen finns möjlighet att parkera bil. Andra lämpliga startplatser där det är möjligt att parkera är Bottens badplats, Ekuddens camping, Skillingebadet samt Lockmora friluftsgård. Väg 250 utanför Kungsuddenområdet trafikeras av buss 550 mellan Kungsör och Köping. Om man färdas hit med tåg kan man enkelt ansluta till Kungsörsleden genom att gå över järnvägen och ned till strandpromenaden, som är en del av Kungsörsleden. För den som färdas med båt blir gästhamnen den naturliga startplatsen.

Skyltning

Leden är markerad i båda färdriktningarna med gula skyltar och pilar. Leden följer både stigar och vägar. Stigpartierna klipps med slåtterbalk under sommarhalvåret.

Längs leden finns även informationsskyltar vid vissa utvalda platser.

Att tänka på

  • Vid några platser måste du korsa vägar utan att det finns övergångställe.
  • Leden är i första hand en vandringsled. Om du cyklar ska du lämna företräde. Du måste även följa de föreskrifter som gäller i Jägaråsen vilket innebär att du inte får cykla i reservatet. Trafik med motorfordon är förbjuden.
  • Vandringsleden passerar ett antal betesmarker. På sommarhalvåret finns där får, hästar eller kor. Betande djur är en nödvändighet för att naturvärdena i hagmarkerna ska bibehållas. Det är därför viktigt att du stänger grindar efter dig och visar hänsyn till djuren så att konflikt med djur eller markägare inte uppstår.
  • Det är viktigt att du har kunskap om allemansrätten och att denna också ger dig skyldigheter. Allemansrätten är en frihet under ansvar. Rätten innebär i stort att du får ta dig fram i naturen även över andras marker. Du får rasta, plocka bär, svamp och blommor som inte är fridlysta. Hela tiden måste du dock se till att naturen och annans egendom inte skadas.
  • Under oktober månad kan jakt förekomma på och i närheten av leden. När jakt pågår är respektive jaktlag skyldig att informera om detta genom att sätta upp skyltar med texten ”Jakt pågår”.
  • Felanmäl om du upptäcker brister. Kontakta friluftsanlaggningar@kungsor.se

Naturkartan Kungsörsleden

Pilgrimsleden Arboga-Valskog-Köping

Pilgrimsleden mellan Arboga och Köping är 20 kilometer lång. Den börjar vid Marieborg i Arboga och går genom Valskog, sedan mot Kullingelöt, Kröcklinge, över Hedströmmen och vidare in mot Köping.

I Köping binds leden ihop med den redan befintliga Romboleden som sträcker sig till Trondheim i Norge.

I andra änden finns planer på att koppla ihop pilgrimsleden med en södergående led som går via Arboga, Örebro, Vadstena, Jönköping och Lund. Denna fortsätter genom Danmark, Tyskland och Frankrike för att avslutas i Spanien.

Broschyr med karta över Pilgrimsleden (PDF)

Trädsafari

I Kungsör finns ett rikt odlingslandskap med ovanligt många sorters träd. Vissa arter växer vilda medan andra är planterade.

För att öka kunskapen om träden samtidigt som man ger en upplevelse för sinnena, har kommunen satsat på en trädsafari. Trädsafarin består av två olika långa slingor. Den lilla slingan är två kilometer och den stora fyra kilometer. Båda utgår från kommunhuset på Drottninggatan 34. Skyltar med svenska och latinska namn finns uppsatta på träden efter slingorna.

Broschyr med karta över trädsafarin (PDF)

Du hittar även broschyren i kommunhusets reception eller på Kungsörs bibliotek.

Ett utförligare material finns att låna eller köpa för den som vill fördjupa sig. Det kostar 30 kronor och finns på biblioteket.

Kungsörs Turistinformation